വേദി

Surabhi Gardens

2 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ 500, 500 പിപിഎൽ

+91 93910 3 7559

H No 219/A, Bolton Road, Bolton Road, Secunderabad, Telangana 500003, India
+91 93910 37559
+91 40 2784 4962
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
സമാന സ്ഥലങ്ങൾ
Classic Gardens

2 400, 600 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ

1 2000 ആളുകൾക്കായി പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം