വേദി

Rajha Convention Centre

വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍750₹

നോണ്‍ വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍1,100₹

1 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം 150 പിപിഎൽ

+91 90328 4 5225

Rock Garden,, Near Shylie Garden & Kapra Lake, Yapral, Secunderabad, Telangana 500087, India
+91 90328 45225
kazaanil@gmail.com
http://www.rajhaconventioncenter.com/
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
സമാന സ്ഥലങ്ങൾ
Classic Gardens

2 400, 600 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ

1 2000 ആളുകൾക്കായി പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം