വേദി

Samudra Inn

വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍350₹

1 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം 80 പിപിഎൽ

+91 40 6518 6999

Samudra Inn Hotel #1-8-303/29, Om Towers, P.G. Road, Sindhi Colony, Sindhi Colony, Begumpet, Secunderabad, Telangana 500003
+91 40 6518 6999
+91 92469 99260
samudrainnhotel@gmail.com
http://www.samudrainn.com/
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
സമാന സ്ഥലങ്ങൾ
Classic Gardens

2 400, 600 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ

1 2000 ആളുകൾക്കായി പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം