விருந்து ஹால்

Hotel Balajee Palace

1 உட்புற இடம் 250 நபர்கள்

+91 81216 1 2213

Door No. 5-4-149, Ranigunj Bus Stop, M G Road, Secunderabad, Andhra Pradesh, India
+91 81216 12213
+91 40 6633 4455
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Classic Gardens

400, 600 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

2000 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்