விருந்து ஹால்

The Grand Solitaire

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 850 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 1,050 முதல்

1 உட்புற இடம் 350 நபர்கள்

+91 40 4433 3999

1-240, 41&43, Prak Lane, Secunderabad-500003
+91 40 4433 3999
info@grandsolitaire.com
http://www.grandsolitaire.com/
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Classic Gardens

400, 600 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

2000 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்