விருந்து ஹால்

The Purple Leaf Hotel

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 450 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 550 முதல்

1 உட்புற இடம் 60 நபர்கள்

+91 40 6600 6600

3-7-218, Kharkhana Road, Vikram Puri, Secunderabad, Telangana 500015, India
+91 40 6600 6600
https://www.facebook.com/ThePurpleLeafHotel/
http://thepurpleleafhotels.com/
info@thepurpleleafhotels.com
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Classic Gardens

400, 600 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

2000 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்