விருந்து ஹால்

Padmashali Kalyana Mandapam

2 உட்புற இடங்கள் 600, 1000 நபர்கள்

+91 40 2780 0311

2-12-66, West Marredpally Road, Sarvasukhi Colony, West Marredpally, Secunderabad, Telangana 500026, India
+91 40 2780 0311
psstrust67@gmail.com
padmashalisamajam@gmail.com
http://www.padmashalisevasamajam.org/
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Classic Gardens

400, 600 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

2000 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்